Silicon Parts

Manufacturing Locations

    1. Hangzhou plant 2
    2. Hangzhou dahe thermo-magnetics Co.,Ltd.
    3. No.668 Bingang Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province